Electives (New Coding)

Kursus Elektif Luar Fakulti (KELF) adalah kursus yang ditawarkan untuk memenuhi kelompok Matapelajaran Pengajian Umum (MPU) dalam kategori U3 iaitu perluasan ilmu pengetahuan tentang Malaysia.  Setiap pelajar diwajibkan mengambil dan lulus sekurang-kurangnya 2 kredit tetapi had maksimum adalah bergantung kepada Struktur Pengajian Ijazah Dasar program pelajar.

Mulai Semester I, Sesi 2015/2016, Kursus Elektif Luar Fakulti (KELF) menggunakan kod baharu untuk semua pelajar.

External Faculty Electives Courses (EFEC) are offered to fulfill General Studies Courses (MPU) category U3 that is advance knowledge about Malaysia.  It is compulsory for each student to take and pass at least 2 credits  but maximum limit is depending on the student's First Degree Structure Program.

From Semester I, Session 2015/2016, External Faculty Electives Courses using new course code for all students.


Pada Semester 1, Sesi 2015/2016, sebanyak 23 kursus KELF Kod Baru dengan 855 kapasiti ditawarkan kepada pelajar. Pelajar wajib mengambil 2 jam kredit salah satu daripada kursus-kursus berikut:

AKADEMI/FAKULTI/PUSAT
KOD BARU
KAPASITI
NAMA KURSUS
Fakulti Pendidikan GIP1001 30 PENDIDIKAN UNTUK PEMBANGUNAN LESTARI
GIP1002 30 PENDIDIKAN GLOBAL
GIP1003 30 PENDIDIKAN PERBANDINGAN
Akademi Pengajian Melayu GIJ1001 30 BAHASA MELAYU DAN MASYARAKAT
GIJ1003 30 PENGENALAN KESUSASTERAAN MELAYU
GIJ2001 30 BENTUK DAN RUPA SENI PERSEMBAHAN MELAYU
GIJ2002 30 MASYARAKAT DAN BUDAYA MELAYU
Pusat Kebudayaan GIR1001 40 PENGENALAN MUZIK TRADISIONAL MALAYSIA
GIR1002 30 PENGENALAN KEPADA TEATER
GIR1003 25 PENGENALAN TARI RAKYAT MELAYU
Fakulti Ekonomi & Pentadbiran GIE1001 20 PENGENALAN EKONOMI
GIE2001 50 STATISTIK ASAS
Fakulti Perniagaan & Perakaunan GIC1001 30 PENGENALAN KEPADA SISTEM KEWANGAN ISLAM DI MALAYSIA
GIC1002 30 PENGEKOSAN UNTUK USAHAWAN
GIC1003 30 ASAS PEMASARAN
Fakulti Sastera & Sains Sosial GIA2004 50 BUDAYA POPULAR CINA
Fakulti Sains GIS1003 40 KIMIA DALAM KEHIDUPAN SEHARIAN
GIS1006 60 ASTRONOMI DAN ALAM SEMESTA
GIS1010 50 SISTEM SARAF MANUSIA
GIS1011 100 TUMBUHAN UBATAN
GIS2001 30 BIOLOGI TUMBUHAN
GIS2002 30 PRINSIP-PRINSIP KONSERVASI
CITra GIX1001 30 MASYARAKAT INDIGENUS DAN ISU-ISU SEMASA
Last Update: December 12, 2017