• 03-79675410
  • citra@um.edu.my

MAKLUMAN KURSUS UNIVERSITI YANG BAHARU


 

MAKLUMAN PENTING MENGENAI PELAKSANAAN DUA KURSUS UNIVERSITI BAHARU, MULAI SEMESTER 2, SESI 2019/2020
 

Selaras dengan arahan daripada Jabatan Pengajian Tinggi, pihak Senat, Universiti Malaya dalam mesyuaratnya pada 26.09.2019 telah meluluskan pelaksanaan DUA Kursus Universiti (KU) baharu, Matapelajaran Pengajian Umum (MPU) komponen U1, iaitu:

 

1.    Kursus GIG1012 (Falsafah dan Isu Semasa, FIS)

 

2.    Kursus GIG1013 (Penghayatan Etika dan Peradaban, PEP)

 

 

Oleh itu, mulai Semester II, Sesi Akademik 2019/2020 ini:

 

1.    Kursus GIG1012 (Falsafah dan Isu Semasa,FIS) akan MENGGANTIKAN kursus GIG1001 (Tamadun Islam dan Tamadun Asia,TITAS),  dan 

 

2.    Kursus GIG1013 (Penghayatan Etika dan Peradaban, PEP) akan MENGGANTIKAN kursus GIG1002 (Hubungan Etnik, HE)

 

 

Kaedah Pelaksanaan kursus-kursus ini adalah seperti berikut:

·Ditawarkan mulai Semester II, Sesi Akademik 2019/2020;

·Kursus ini WAJIB DIAMBIL dan WAJIB LULUS bagi setiap pelajar dari semua Sesi Kemasukan;

·Pelajar Warganegara Malaysia yang masih belum mendaftar atau belum lulus kursus TITAS dan HE sebelum ini (termasuk pada Semester I, Sesi Akademik 2019/2020 yang 

          sedang berjalan sekarang) hendaklah menggantikannya dengan DUA kursus baharu ini, iaitu kursus GIG1012 (Falsafah dan Isu Semasa, FIS) dan kursus GIG1013 

          (Penghayatan Etika dan Peradaban, PEP); 

 

·Pelajar Bukan Warganegara Malaysia pula WAJIB MENDAFTAR dan WAJIB LULUS kedua-dua kursus yang berikut:

 

o   Kursus sedia ada, Kursus GKT1017 (Bahasa Melayu Asas), dan 

 

o   Kursus GIG1013 (Penghayatan Etika dan Peradaban, PEP, diajar dalam Bahasa Inggeris) bagi menggantikan kursus GIG1006 (Pengenalan kepada Malaysia). 

Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lanjut, sila berhubung dengan pihak CITrA di talian: 03-7967 5428/5488 atau emel: citra@um.edu.my dan boleh lawati laman sesawang CITrA atau Insta @citrauniversitimalaya

  

-  Sekian, Terima Kasih -

 

IMPORTANT INFORMATION ON THE IMPLEMENTATION OF TWO NEW UNIVERSITY COURSES, STARTING SEMESTER 2, SESSION 2019/2020  

In accordance with the directive from the Department of Higher Education, the Senate of Universiti Malaya, in its meeting on 26.09.2019 has approved the implementation of TWO NEW University Courses (KUs), the General Studies Courses (MPU) of U1 component, namely:

1. Course GIG1012 (Philosophy and Current Issues, FIS)

2. Course GIG1013 (Appreciation of Ethics and Civilizations, PEP)

 

Therefore, starting Semester II, 2019/2020 Academic Session

             1.    The GIG1012 (Philosophy and Current Issues, FIS) course will REPLACE the GIG1001 (Islamic Civilization and Asian Civilization, TITAS) course, and

             2.    The GIG1013 (Appreciation of Ethics and Civilizations, PEP) course will REPLACE the GIG1002 (Ethnic Relations, HE) course.

 

Methods of implementing these TWO new courses are as follows:

• Offered from Semester II, Academic Session 2019/2020;

• Every student from ALL Admission Sessions MUST REGISTER and MUST PASS both courses;

• Malaysian Citizen students who have not yet registered or have not passed TITAS and/or HE courses (including those in the current Semester I, 2019/2020 Academic Session) should REPLACE them with these TWO NEW COURSES, namely the GIG1012 (Philosophy and Current Issues, FIS) and GIG1013 courses (Appreciation of Ethics and Civilizations, PEP);

• Non-Malaysian Citizen Students MUST REGISTER AND MUST PASS the following TWO courses:

1.    The existing course GKT1017 (Bahasa Melayu Asas), and

 

2.    The NEW course GIG1013 (Appreciation of Ethics and Civilizations, PEP, which will be taught in English) to REPLACE the current GIG1006 course (Introduction to  

       Malaysia, IM).

If you have any further questions, please contact CITrA at: 03-7967 5428/5488 or email: citra@um.edu.my and you can visit our website or Insta @citrauniversitimalaya.

 

THANK YOU -

  • Prevention and Symptoms of Novel Coronavirus
  • IMPORTANT INFORMATION
  • ICDL Video Montage